Grant pentru capital de lucru 2020, maxim 150.000 €-HORECA, transport, ind. alimentara, turism, edituri, ind. creative si evenimente


o pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 €, valoarea grantului este de 2.000 €;


o pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 € valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 €.

o pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 €.

NOTĂ:
a) Dacă un beneficiar de ajutor de stat parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.
b) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.


Solicitanți eligibili:
IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.


Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.


Rata de cofinanțare: minim 15% din valoarea grantului;


Cheltuieli eligibile:

  1. Achiziția de stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. Plata datoriilor curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  3. Plata chiriei pe bază de contract încheiat;
  4. achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  5. achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;
  6. achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  7. achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
  8. plata datoriilor către bugetul statului.

Durata de implementare a proiectelor:
Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.


Procesul de selectie:
Procesul de evaluare și selecție se va efectua pentru majoritatea activităților automatizat din punct de vedere al eligibilității beneficiarului, iar valoarea grantului se va calcula în urma interogării bazelor de date care conțin informații în acest sens.
Astfel, evaluarea se va efectua automatizat prin intermediul platformei IT, iar selecția, pe principiul primul venit, primul servit.

CAEN-uri eligibile:

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011Prelucrarea și conservarea cărnii
1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activități de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie și servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920Transporturi de marfă pe calea ferată
4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941Transporturi rutiere de mărfuri
4942Servicii de mutare
50. TRANSPORTURI PE APĂ
5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020Transporturi maritime și costiere de marfă
5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51. TRANSPORTURI AERIENE
5110Transporturi aeriene de pasageri
5121Transporturi aeriene de marfă
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitări
5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulări
5229Alte activități anexe transporturilor
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610Restaurante
5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813Activități de editare a ziarelor
5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819Alte activități de editare
5821Activități de editare a jocurilor de calculator
5829Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914Proiecția de filme cinematografice
5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activități de difuzare a programelor de radio
6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312Activități ale portalurilor web
6391Activități ale agențiilor de știri
6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311Activități ale agențiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
7320Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410Activități de design specializat
7420Activități fotografice
7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7711Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911Activități ale agențiilor turistice
7912Activități ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510Învățământ preșcolar
8520Învățământ primar
8531Învățământ secundar general
8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541Învățământ superior nonuniversitar
8542Învățământ superior universitar
8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Școli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învățământ n.c.a.
8560Activități de servicii suport pentru învățământ
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activități de creație artistică
9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102Activități ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s