Granturi de investiții 2020 – de la 50.000 la 200.000 €

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% in toate regiunile inafara de Bucuresti-Ilfov si 30 % pentru cei din regiunea București-Ilfov.

Solicitanți eligibili:

IMM-uri din domeniile de activitate:

 1. industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. servicii de reparații și întreținere;
 8. turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. confecții textile/pielărie;
 11. industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 14. servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. comerț.

Granturile pentru investiții prevăzute se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Rata de cofinanțare: minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea grantului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%)

Cheltuieli eligibile:

 1. realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 2. realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 3. achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității. 

Durata de implementare a proiectelor:

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Condiţii specifice privind investiţiile:

 1. Investiţia trebuie să fie menţinută, funcțională și utilizată în regiunea beneficiară pentru minimum 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.
 2. Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.
 3. Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
 4. Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.
 5. Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
  1. activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei/locaţiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;
  1. activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.

Procesul de selectie:

Evaluarea tehnico-economică se va efectua în baza grilelor de mai jos:

 1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 • RIR: <5% – 10 puncte
  • RIR:>=5,01% și <7,5% – 15 puncte
  • RIR:>=7,51% – 25 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

 • Peste 35% – 35 puncte
 • >=25% și <35% – 30 puncte
 • >=20% și <25% – 20 puncte
 • >15% și <20% – 10 puncte

b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:  

 • Peste 45% – 35 puncte
 • >=40% și <45% – 30 puncte
 • >=35% și <40% – 20 puncte
 • >30% și <35% – 10 puncte
 • Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte
 • < = 3  – 30 puncte
 • > 3 și <=4 – 15 puncte
 • > 4 – 5 puncte
 • Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte
 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati completand formularul de mai jos:

CAEN-uri eligibile:

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011Prelucrarea și conservarea cărnii
1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052Fabricarea înghețatei
1061Fabricarea produselor de morărit
1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cușului și a altor produse făinoase similare
1081Fabricarea zahărului
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085Fabricarea de mâncăruri preparate
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11. FABRICAREA BĂUTURILOR
1107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320Producția de țesături
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare și mochete
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420Fabricarea articolelor din blană
1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR
1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520Fabricarea încălțămintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1610Tăierea și rindeluirea lemnului
1621Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE
1711Fabricarea celulozei
1712Fabricarea hârtiei și cartonului
1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723Fabricarea articolelor de papetărie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activități de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie și servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor
20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE
2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice
21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE
2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229Fabricarea altor produse din material plastic
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2311Fabricarea sticlei plate
2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticlă
2314Fabricarea fibrelor din sticlă
2319Fabricarea de sticlărie tehnică
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului și ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2365Fabricarea produselor din azbociment
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391Fabricarea de produse abrazive
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561Tratarea și acoperirea metalelor
2562Operațiuni de mecanică generală
2571Fabricarea produselor de tăiat
2572Fabricarea articolelor de feronerie
2573Fabricarea uneltelor
2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612Fabricarea altor componente electronice
2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652Producția de ceasuri
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
2720Fabricarea de acumulatori și baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice
28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.
2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe și compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetărie
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
3011Construcția de nave și structuri plutitoare
3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3020Fabricarea materialului rulant
3091Fabricarea de motociclete
3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31. FABRICAREA DE MOBILĂ
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103Fabricarea de saltele și somiere
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
3311Repararea articolelor fabricate din metal
3312Repararea mașinilor
3313Repararea echipamentelor electronice și optice
3314Repararea echipamentelor electrice
3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
3317Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319Repararea altor echipamente
3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
3511Producția de energie electrică
3512Transportul energiei electrice
3513Distribuția energiei electrice
3514Comercializarea energiei electrice
3521Producția gazelor
3522Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530Furnizarea de abur și aer condiționat
36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI
3600Captarea, tratarea și distribuția apei
37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE
3700Colectarea și epurarea apelor uzate
38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
4120Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL
4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
4213Construcția de poduri și tuneluri
4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291Construcții hidrotehnice
4299Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII
4311Lucrări de demolare a construcțiilor
4312Lucrări de pregătire a terenului
4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321Lucrări de instalații electrice
4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331Lucrări de ipsoserie
4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339Alte lucrări de finisare
4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4511Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
4519Comerț cu alte autovehicule
4520Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile
4540Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
4641Comerț cu ridicata al produselor textile
4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645Comerț cu ridicata al produselor exclusiv și de parfumerie
4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4669Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4690Comerț cu ridicata nespecializat
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
4743Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate
4759Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4775Comerț cu amănuntul al produselor exclusiv și de parfumerie, în magazine specializate
4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920Transporturi de marfă pe calea ferată
4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941Transporturi rutiere de mărfuri
4942Servicii de mutare
4950Transporturi prin conducte
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitări
5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulări
5229Alte activități anexe transporturilor
53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER
5310Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
5320Alte activități poștale și de curier
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610Restaurante
5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813Activități de editare a ziarelor
5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819Alte activități de editare
5821Activități de editare a jocurilor de calculator
5829Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914Proiecția de filme cinematografice
5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activități de difuzare a programelor de radio
6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130Activități de telecomunicații prin satelit
6190Alte activități de telecomunicații
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312Activități ale portalurilor web
6391Activități ale agențiilor de știri
6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ
7111Activități de arhitectură
7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120Activități de testări și analize tehnice
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311Activități ale agențiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410Activități de design specializat
7420Activități fotografice
7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
73. ACTIVITĂȚI VETERINARE
7500Activități veterinare
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911Activități ale agențiilor turistice
7912Activități ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI
8110Activități de servicii suport combinate
8121Activități generale de curățenie a clădirilor
8122Activități specializate de curățenie
8129Alte activități de curățenie
8130Activități de întreținere peisagistică
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510Învățământ preșcolar
8520Învățământ primar
8531Învățământ secundar general
8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541Învățământ superior non-universitar
8542Învățământ superior universitar
8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Școli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învățământ n.c.a.
8560Activități de servicii suport pentru învățământ
86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ
8610Activități de asistență spitalicească
8621Activități de asistență medicală generală
8622Activități de asistență medicală specializată
8623Activități de asistență stomatologică
8690Alte activități referitoare la sănătatea umană
87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE
8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8730Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8790Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE
8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activități de creație artistică
9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102Activități ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311Activități ale bazelor sportive
9312Activități ale cluburilor sportive
9313Activități ale centrelor de fitness
9319Alte activități sportive
9321Bâlciuri și parcuri de distracții
9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC
9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512Repararea echipamentelor de comunicații
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
9601Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
9602Coafură și alte activități de înfrumusețare
9604Activități de întreținere corporală
9609Alte activități de servicii n.c.a.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s