Firmele mici si mijlocii pot obtine intre 1.5-6 mil. € cu POR.2.2- fonduri europene

Perioada depunere: Firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea depune cererile de finanțare în perioada 30.10.2020 ora 12:00:00 – 30.11.2020 ora 12:00:00.

Bugetul total al schemelor de minimis și de ajutoare de stat va fi de 150 de milioane de euro, cu posibilitate de suplimentare ulterioară.

Cofinantare: La ajutorul de stat regional, firma beneficiară trebuie să contribuie, la cheltuielile eligbile pentru această parte de sprijin, cu sume cuprinse între minimum 30% și minimum 55%, în funcție de dimensiunea firmei și regiunea de dezvoltare.

Astfel, firmele mici vor contribui mai puțin, iar firmele mijlocii, mai mult. De asemenea, în regiunea Vest, considerată mai bogată, beneficiarii vor veni cu mai mulți bani de acasă. Fiecare proiect va cuprinde abmbele tipuri de sprijin – minimis și regional.


Locul de implementare: banii vor fi disponibili în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.
o în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderi mici și mijlocii;

o în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Conditii eligibilitate:

– să fie firme mici sau mijlocii. Pot fi societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

– În cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare firmele NU au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

– Investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

– să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

– la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii; – la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției.

– la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale;

– proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități – construcție/extindere – realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu depășește data de 31 decembrie 2023.

Cheltuieli eligibile:


Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.


Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente
racordării la reţelele de utilităţi.


Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis):
3.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru: obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri şi autorizaţii. achiziționarea semnăturii electronice
3.3. Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
3.4. Proiectare şi inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
3.5. Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor
studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri); plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul
3.6. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi
conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de
construcţii şi instalaţii.


Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)
4.1. Construcţii şi instalaţii – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.
4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora: Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul
obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse
regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții
cumulative:

  • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
  • trebuie să fie amortizabile;
  • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
  • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor
  • trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice): Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții

c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere

d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)

e. costuri de personal

f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor

g. contributia in natura

h. amortizarea

i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

k. cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic

l. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente

Lista domeniilor eligibile la fonduri europene POR 2.2-IMM

• 1320 Producția de țesături • 1330 Finisarea materialelor textile • 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare • 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) • 1393 Fabricarea de covoare și mochete • 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase • 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte • 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile • 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. • 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele • 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. • 1420 Fabricarea articolelor din blană • 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie • 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte • 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament • 1520 Fabricarea încălțămintei

• 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului • 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite • 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton • 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton • 1723 Fabricarea articolelor de papetărie • 1724 Fabricarea tapetului • 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. • 1811 Tipărirea ziarelor • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a. • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire • 1814 Legătorie și servicii conexe • 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere • 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) • 2053 Fabricarea uleiurilor esențiale • 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază • 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice • 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor • 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic

• 2311 Fabricarea sticlei plate • 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate • 2313 Fabricarea articolelor din sticlă • 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă • 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică • 2320 Fabricarea de produse refractare • 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică • 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică • 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică • 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. • 2351 Fabricarea cimentului • 2352 Fabricarea varului și ipsosului • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții • 2363 Fabricarea betonului • 2364 Fabricarea mortarului • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos • 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal • 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală • 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice • 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

• 2561 Tratarea și acoperirea metalelor • 2562 Operațiuni de mecanică generală • 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri • 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe • 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) • 2612 Fabricarea altor componente electronice • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații • 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum • 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație • 2652 Producția de ceasuri • 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie • 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice • 2680 Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității • 2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității • 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii • 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică • 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice • 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice • 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat • 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice • 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice • 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

• 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) • 2812 Fabricarea de motoare hidraulice • 2813 Fabricarea de pompe și compresoare • 2814 Fabricarea de articole de robinetărie • 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie • 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat • 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) • 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric • 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic • 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. • 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere • 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului • 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. • 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie • 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții • 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului • 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei • 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului • 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului • 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. • 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier • 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci • 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

• 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării • 3103 Fabricarea de saltele și somiere • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. • 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase • 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare • 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale • 3230 Fabricarea articolelor pentru sport • 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor • 3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. • 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale • 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei • 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate • 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase • 3812 Colectarea deșeurilor periculoase • 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase • 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase • 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate • 3900 Activități și servicii de decontaminare • 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale • 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor • 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

• 4213 Construcția de poduri și tuneluri • 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide • 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații • 4291 Construcții hidrotehnice • 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a • 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor • 4312 Lucrări de pregătire a terenului • 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții • 4321 Lucrări de instalații electrice • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat • 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții • 4331 Lucrări de ipsoserie • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie • 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri • 4339 Alte lucrări de finisare • 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții • 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. • 5210 Depozitări • 5224 Manipulări • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare • 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere • 5590 Alte servicii de cazare • 5610 Restaurante • 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente • 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.

• 5811 Activități de editare a cărților • 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare • 5813 Activități de editare a ziarelor • 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor • 5819 Alte activități de editare • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator • 5829 Activități de editare a altor produse software • 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune • 5912 Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune • 5914 Proiecția de filme cinematografice • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală • 6010 Activități de difuzare a programelor de radio • 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune • 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu • 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) • 6130 Activități de telecomunicații prin satelit • 6190 Alte activități de telecomunicații • 6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe • 6312 Activități ale portalurilor web • 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. • 7111 Activități de arhitectură

• 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea • 7120 Activități de testare și analize tehnice • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate • 7312 Servicii de reprezentare media • 7410 Activități de design specializat • 7420 Activități fotografice • 8292 Activități de ambalare • 8610 Activități de asistență spitalicească • 8621 Activități de asistență medicală generală • 8622 Activități de asistență medicală specializată • 8623 Activități de asistență stomatologică • 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană • 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală • 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale • 9003 Activități de creație artistică • 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor • 9102 Activități ale muzeelor • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic • 9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale • 9311 Activități ale bazelor sportive • 9312 Activități ale cluburilor sportive • 9313 Activități ale centrelor de fitness • 9319 Alte activități sportive • 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții • 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. • 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice • 9512 Repararea echipamentelor de comunicații

• 9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele • 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice • 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor • 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. • 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

sursa https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/fonduri-europene-firme-2020-por-22-imm-lista-domenii-eligibile.htm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s