Electric Up – Ghid

Program guvernamental  pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Solicitanți eligibili

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HoReCa, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. este persoană juridică conform prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. în cazul operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificările și completările ulterioare;
 3. deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 4. are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 5. are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 6. nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate şi nici pentru orice altă situație similară;
 7. nu este declarant a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare;
 8. se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;
 9. se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislația în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 10. ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 11. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
 12. în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

Valoarea finantarii nerambursabile: max 100%

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ; IpSE4

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;

f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;

g) stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

(3) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de

finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Durata de implementare a proiectelor

Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalitățile privind recepția și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;

Durata de monitorizare a proiectelor

Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an. Beneficiarul va întocmi şi va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităţilor și un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%. Beneficiarul este obligat să menţină funcțional sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin Program minim 10 ani.

Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP) -1

Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant-2.

În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat -3  și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program -4.

Documente necesare Beneficiarilor în vederea finanțării

Documentele pe care le depune Beneficiarul sunt:

a) cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;

b) certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;

e) documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective, scanat;

f) certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;

i) extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;

î) atestatul ANRE, scanat;

 j) raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);

k) solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;

l) în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

Criterii de eligibilitate a proiectului  

 1. Este eligibil proiectul care are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie, și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.
 2.  Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 100 kWp.
 3. Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:

a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;

b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;

c) conexiuni – curent continuu şi/sau curent alternativ;

d) structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;

e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

 • Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.
 • Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare.
 • Cerinţe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:

a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 W

b) eficienţă panou: minimum 18%;

c) grad protecţie: minimum IP65;

d) rezistenţă factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215;

e) interval de temperatură funcţionare: – 40°C – 85°C; f) NOCT: 45°C+/-2°C;

g) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V;

h) standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 şi SR EN 61730; JE 61215, IEC 61730

i) garanţie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul şi garanție de productivitate 25 de ani; î) garanţie eficientă: peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani; 13

j) condiţii de măsură: – masă aer AM = 1,5; (Standard Test Conditions – STC) – radiaţie solară E = 1.000 W/m2 ; – temperatura celulei TC = 25 °C.

 • Cerinţe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:

a) puterea nominală instalată însumată: minimum 27 kW; maxim 100 kW

b) MPPT da;

c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;

d) eficienţă: minimum 96%;

e) interval de temperatură funcţionare: – 25°C – 60°C

f) umiditate: cel puțin 95%;

g) certificări conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438; IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178, EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727

h) garanţie invertor minimum 5 ani.

 • Invertorul poate fi şi hibrid, minimum 80%.
 • Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol compatibil cu cerinţele de telecitire ale operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.
 • Alte cerinţe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinele ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020.
 • Cerinţele tehnice minime ale racordului electric:

a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;

b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie redundantă şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

 1. Cerinţele tehnice minime ale modulului de comunicaţie:

a) protocol: Mod Bus liber;

b) date transmise: energie zilnică, curent;

c) garanţie: minimum 5 ani;

d) certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;

e) comunicaţie: reţea mobilă (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;

f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu volumul datelor înregistrate;

g) management SIM: resetare de la distanţă în caz de deficienţă de comunicaţie; 14

h) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;

i) interval de temperatură funcţionare: -20°C – +55°C.

 1. Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizarea datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanțate.
 2. Platforma producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare.
 3. Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora exista suspiciunea alterarii datelor precum și:

– descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platorma producătorului și expedierea/încărcarea manuală;

– forwardarea emailurilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producatorului;

– rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor;

 – echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor; – echipamente care nu dețin certificari si omologari la nivel european;

– echipamente care rulează firmware customizat sau alterat; – rapoarte ce provin din pagina producatorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o autoritate de certificare recunoscută.

 1. Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:

a) Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;

b) Cicluri de descărcare la 50%: minim 750;

c) Durata de viață: minim 10 ani la 20°C;

d) Necesită întreținere: nu;

e) Acumultorii se pot monta: atât vertical, cât și orizontal;

f) Sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare și vizualizare a încărcării.

 1. Cerințe tehnice minime pentru punctul de reîncărcare:

a) stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;

b) stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice;

c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.

 1. Cerințele tehnice pentru staţiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:

a) interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română și cel puțin în alte 2 limbi de circulație internațională și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități;

b) stațiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forțată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, înghețul (degradarea timpurie și imposibilitatea de folosire a stațiilor);

c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minim IK10.

d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru staţiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru staţiile cu putere ridicată de minim 50 KW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW; e) factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 0,98;

f) eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 95%;

g) garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani.

h) prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu următorul panou de informare: figura 2.

Alte informatii

 1. În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;
 2. Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 2 luni (60 de zile) de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condițiile prevăzute în ghid;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s